Вибрации и акустичен шум

Лаборатория по „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София извършва:

Консултантска дейност

 • Изработване на акустични проекти и сценарии на шумово натоварване в определени зони.
 • Изчисляване на шумови карти в съответствие с нормативните документи в РБългария и в съответствие със ЗЗШОС;
 • Изработване на проекти за шумозащита на пътища, промишлени и жилищни помещения;
 • Изработване на проекти за намаляване на шума от основен източник;
 • Инженерно-технически експертизи;

 

Инженерингова дейност

 • Синтез и изпитване на акустични абсорбери;
 • Балансиране на ротори;
 • Вибродиагностика на машини и съоръжения;
 • Оптимизиране на вибрационното и акустично състояние на машини и съоръжения;
 • Разработване на методи и средства за измерване на механични величини;
 • Определяне на статичното напрегнато и деформирано състояние на конструкции от действието на външни сили и кинематични премествания;
 • Определяне на динамичното напрегнато и деформирано състояние на конструкции от действието на променливи във времето сили, кинематични премествания;
 • Определяне на собствените честоти и формите на конструкции;
 • Оптимизация на конструкции;
 • Разработване на технически решения за подобряване на вибрационното състояние на машини и съоръжения и осигуряване на надеждната им експлоатация. 

 

Образователна дейност

Курсове и обучения за измерване и контрол на шум и вибрации. Прилагане на нормативната уредба и методите за контрол при провеждане на измерванията. Оценка на съответствието. Анализ на резултатите.

 • Измерване на вибрации в около сгради и промишлени обекти
 • Измерване на акустичен шум в около сгради и промишлени обекти
 • Измерване на шум и вибрации от транспортни потоци
 • Шумови карти

 

Диагностика и мониторинг

 • Извършване на диагностика на машини и съоръжения и мониторинг на шум и вибрации. Акустичен и вибрационен честотен и октавен анализ

 

Измерване на вибрации на машини и съоръжения и измерване на вибрации на сгради.

Измервани/контролирани параметри са:

Виброускорение m/s2 – по направления X, Y, Z (AiX, AiY, AiZ)

Виброскорост mm/s – по направления X, Y, Z (ViX, ViY, ViZ)

Вибропреместване μm – по направления X, Y, Z (DiX, DiY, DiZ);

 

Измерване на шум в околна среда

Измервани/контролирани параметри са:

Еквивалентно ниво на шума, LAeq - dB (А);

Дневно Lден dB (А) ниво на шума;

Вечерно Lвечер dB (А)ниво на шума;

Нощно Lнощ dB (А)ниво на шума, dB (А)

 

Измерване на шум в работна среда

Измервани/контролирани параметри са:

Дневно ниво на експозиция на шума, dB (A);

Върхово ниво на звуково налягане, dB (C);

Средноседмично ниво на експозиция, dB (А);

 

Измерване на шум в битова среда

Измервани/контролирани параметри са:

Еквивалентно ниво на шума,  LAeq - dB (А);

Дневно Lден dB (А) ниво на шума;

Вечерно Lвечер dB (А)ниво на шума;

Нощно Lнощ dB (А)ниво на шума, dB (А)

 

Лице за контакти:  проф. д-р инж. Иван Кралов