Симулационно моделиране в индустрията

Създадена през януари 1992г. по проект TEMPUS JEP, като звено на факултетно ниво към Машинно-технологичния факултет. Екипът на групата с ръководител доц. д-р. Иларио Любенов Астинов. включва преподаватели и щатни сътрудници от различни специалности на ТУ-София, като за решаването на всяка конкретна задача се привличат студенти и външни специалисти от страната и чужбина.

Дейността и е свързана с разработване на проекти и договори с български и чуждестранни партньори в следните основни направления:

  • Структурен анализ и моделиране на стохастични системи от различни области /автоматични линии, складово стопанство, трафик, екология, банково дело и др./
  • Автоматизация и електронизация на обучението (e-Learning)
  • Интелигентна обработка на данни
  • Разработка на ре използваеми софтуерни компоненти (widgets) за работа в среда RAP под Eclipse
  • Модели, алгоритми и системи за вземане на решения
  • Симулационно моделиране
  • Внедряване на проектантски технологии в различни области и др.

В направленията свързани със симулиране на системи, решения, технологии са реализирани проекти в области на алтернативни източници на енергия, трафик, производствени системи, симулиране на промени в организация на работа, военно дело и др.

В направлението на e-Learning в сътрудничество с SPI, а по-късно с  INGENATIC GmbH в лабораторията, са разработени електронни курсове (самоучителки) в областта на: Електрониката, Хидравликата, Машиностроенето, Телекомуникациите, компютърната и автомобилната техника на английски, френски, италиански, немски, испански , португалски, тайландски, гръцки, турски, арабски езици –

Други WEB-based (самоучителки) са предназначени за индустриални фирми като БОШ, Сименс,  Фесто, ФАГ, Даймлер Крайслер , БМВ и за Германската търговска камера.

Направление Интелигентна обработка на данни се осъществява в сътрудничество с GEV GmbH където на базата на тяхната документация и на фирмите който те представят се разработва база данни за техния електронен магазин. Друго направление е свързано с управление на складовите нива.

С Innoopract GmbH са разработвани ре използваеми софтуерни компоненти (widgets) за работа в среда RAP под Eclipse.   

Най-ярък израз на постигнатото от група СМИ са получените много на брой международни награди и отличия.