Лазерни източници и лазерни технологии

1. ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Колективът е формиран на програмен принцип и по различни задачи от дейността му работят 3 физика и 3 инженера. Четирима са преподаватели в ТУ-София, а двама са назначени по НИС. Тъй като основната част от участниците са от Департамента по Приложна Физика (ДПФ) на ТУ – София, колективът се води като звено към ДПФ.

2.ТЕМАТИКА

Най-общо интересите на колектива са свързани с изследване и разработка на лазерни източници и лазерни технологични системи, както и приложението им за различни лазерни технологии за микрообработка на материали. За целта се работи по научни проекти, финансирани от външни организации, вътрешни проекти, които се самофинансират от колектива и изпълнителски задачи с фирми от индустрията. По-конкретно, основните задачи, по които в момента се работи от колектива, са:

  • Разработка на лазерни технологични системи за микрообработка на материали.
  • Разработка на технологии за лазерно формиране на тънки слоеве върху различни основи чрез лазерно бондиране.
  • Разработка на технологии за изработка на микрофлуидни елементи.
  • Изпълнение на задачи, свързани с лазерно рязане, маркиране и гравиране за фирми от индустрията.

Последната дейност е перманентна и служи за самофинансиране на колектива. Във връзка с нея колективът е звено в няколко технологични вериги от фирми, чийто крайни продукти се изнасят в цяла Европа, Япония, Китай и др. 

3. БАЗА

Колективът разполага с лазерна технологична система за рязане на листов материал, базирана на 800 W CO2 лазер, и лазерна технологична система за микрообработка от типа „fly optics”, базирана на 30 W CO2 лазер. В момента се разработват още две лазерни технологични системи, едната от които е базирана на СО2 лазер и галванометричен скенер, а другата на наносекунден Nd:YAG лазер.