Лифт Сертификат ТУ-София

„Лифт Сертификат ТУ-София” нотифицирано лице от Европейската комисия със европейски номер NB 2201.

 „Специализирана изпитателна лаборатория” "ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА"

Основни дейности:

 • проектантска,
 • изследователска,
 • производствена,
 • научна,
 • развойна,
 • внедрителска дейност.

Съгласно закона "За техническите изисквания към продуктите" (ДВ89/1999) се определят техническите изисквания и оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания както и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност. Такива съоръжения са голяма част от подемно-транспортните машини както следва: асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове. Всички дейности по производство, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения изискват специално разрешение от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"

За да отговори най-пълно на техническите изисквания, „Лифт Сертификат ТУ-София” е лицензиран по:

1.По директивата 95/16/ЕС Асансьори по следните процедури:

 • „ЕО Изследване на типа” (на асансьори)
 •  „Единичен продукт” (на асансьори)
 • „Краен контрол” (на асансьори)
 •  „ЕО Изследване на типа на предпазни устройства за асансьори”

2.По директивата 2000/9/ЕС Въжени линии за транспорт на хора по следните процедури:

 • „ЕО Изследване на типа на предпазни устройства” (Модул B)
 •  „Проверка на продукта на предпазни устройства” (Модул F)
 •  „Изследване на подсистема”

3. За осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност:

 •  „Асансьори в жилищни сгради”
 •  „Ски влекове”

Колективът разполага с обособена материална база, която обхваща лабораторна и производствена площ с машини стендове за изследване и изпитване и апаратура за производство и научни изследвания, която е показана на следващите фотоси.