Направления

  • CAD/CAM/CAE в индустрията

​ Моделиране, проектиране, изследване и прототипиране с използване на съвременни програмно-технически средства и по-специално CAD/CAM/CAE технологиите в индустрията

За контакти:

Уеб сайт:  http://www.3clab.com

​В Дружеството се извършват енергийни анализи с акредитация от АУЕР за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по смисъла на чл.6 т.2 от Наредба 21/12.11.2004 год. със Сертификат СА-ОСС-0069/08.03.2006 год. и е вписан в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради съгл. чл.23., ал.5 от Закона за енергийната ефективност (ДВ. бр. 98 от 2008 год.) с номер 00069/18.03.2009 г.

За контакти:

имейл:  bkirova@tu-sofia.bg

​Изследване и разработка на лазерни източници и лазерни технологични системи

За контакти:

имейл: cchristov@tu-sofia.bg

 

​3D моделиране на съоръжения и процеси в ТЕЦ и ЯЕЦ

За контакти:

имейл:  genovski@tu-sofia.bg

Сертификат за акредитация – изпитване на асансьори – електрически и хидравлични, предпазни устройства за асансьори; БСА рег. No130 ЛИ;Разрешение No 028-ОС/28.05.11 г. на ДАМТН за извършване оценяване на съответствие на предпазни устройства и подсистеми на въжени линии за превоз на хора , идент. No NB 2201; Лицензия 718 на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжение с повишена опасност жилищни сгради и ски-влекове

 

За контакти:

имейл: giliev@tu-sofia.bg

​Разработка на нестандартен софтуер и симулационно моделиране в индустрията

За контакти:

имейл: ila@tu-sofia.bg

  • Компютърна графика и бази от данни, геоинформационни системи

В Дружеството се разработват елементи и системи за Е-управление от Софтуерна група "АКСТЪР" , които са внедрени в повече от 200 общини и институции, Групата е сертифицирана по EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005

За контакти:

имейл:  maa@tu-sofia.bg

  • Приложения в електрическия транспорт и електроснабдяването​

​ Разработка и поддръжка на системи от областта на електроенергетиката, електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлеността, бита и транспорта 

За контакти:

имейл:  pmri@tu-sofia.bg

  • Проектиране на телекомуникационни системи  и услуги

Проектиране на телекомуникационни системи  и услуги за осъществяване на контрол от тип С на електромагнитна съвместимост на телекомуникационни системи, сертицифицирана от БСА 248/153 ОКС

За контакти:

имейл: vkp@tu-sofia.bg

  • Консултантска и развойна дейност в областта на медицинската електроника

За контакти:

имейл: izi@tu-sofia.bg

Разработване на проекти и предлагане на решения за намаляване на шума и вибрациите. Изготвяне на експертизи, акустични проекти и вибрационни проекти. Проекти за оценка на влиянието на шума и вибрациите върху околната среда. Дейности по измервания на параметрите на вибрации и акустичен шум. Обучения и консултации.

    За контакти:

        имейл: kralov@tu-sofia.bg