Адрес

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8
Бл.1, каб. 1356а,
E-mail: teh-eood@tu-sofia.bg

Ръководител:

проф. д-р инж. Валери Стоилов
Телефон: (+359 2) 965 25 72
Факс: (+359 2) 868 6719
E-mail: vms123@tu-sofia.bg

Каса и счетоводство:

Бойка Илиева
Телефон: (+359 2) 965 25 63
Факс: (+359 2) 868 6719
E-mail: boikabi@tu-sofia.bg

За нас

“Технически университет– София– Технологии” ЕООД /Дружеството/ е регистрирано по Търговския закон. Собственост е 100 % на ТУ– София и дейността му се реализира изцяло по реда на ТЗ.

Дружеството сключва договори за :

  • научни и приложни изследвания,
  • сертификационна, проектантска,
  • консултантска и квалификационна дейност. 

Изпълнението на сключените договори се осъществява от колективи, организирани от персонала на ТУ– София. Годишно Дружеството работи по около 100 -120 договора, с обем около 1,5 млн. лева. 

ИН по ДДС:  BG 130 506 225
                      Юробанк  България АД
                      гр. София, бул. “Климент Охридски” № 8
                      BIC: BPBIBGSF,
                      BGL - IBAN BG89BPBI 7940 1046 1397 02
                      EURO - IBAN: BG98BPBI 7940 1446 1397 01

          (въведете показания код; изберете юридическо лице; ЕИК/БУЛСТАТ 130506225)