Енергийни анализи

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗИ (СЕА)  е научноизследователска лаборатория с университетски статут.

Aкредитиранa e за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по смисъла на чл.6 т.2 от Наредба 21/12.11.2004 год. със Сертификат СА-ОСС-0069/08.03.2006 год. и е вписан в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради съгл. чл.23., ал.5 от Закона за енергийната ефективност (ДВ. бр. 98 от 2008 год.) с номер 00069/18.03.2009 г.

В ЦЕА се провеждат изследвания и се разработват проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. До сега са разработватени над 150 проекта (български и 22 международни). Това включва сгради, системи за отопление, вентилация и климатизация, централизирано топлоснабдяване, абонатни станции, промишлени топлотехнически системи, системи за използване на възобновяеми енергийни източници, обследване за енергийна ефективност и енергийно сертифициране на сгради, оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия и технико-икономическа оценка на енергоспестяващи мерки, разработване на общински планове и програми за оползотворяване на ВЕИ и енергийна ефективност, оценки за съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Екипът е в основата на разработените и провеждани в България курсове за обучение на експерти по енергийна ефективност в съответствие с изискванията на ЗЕЕ.

Двама от членовете на екипа са сертифицирани като Енергийни Мениджъри от USAID и Американското Общество на Енергийните Инженери.

Центърът за енергийни анализи притежава съвременна апаратура за измерване на енергийни характеристики на сгради и промишлени системи, като:

комбинирани уреди за линейни размери, площ и обем с лазерно насочване; преносими електронни термометри за контактно измерване на температура; ултразвуков дебитомер за течности; инфрачервени термометри за безконтактно измерване на повърхностна температура; уред за измерване на коефициента на топлопреминаване през ограждащи елементи; многофунционални  електроизмервателни уреди; универсален уред за измерване на скорост и налягане на въздушен поток; автоматични записващи уреди за измерване на температура и относителна влажност; ултразвуков уред за търсене на пропуски; компютъризирани анализатори на газове; две термовизионни камери за безконтактно измерване на температурни полета; специализирана ап аратура за измерване на енергийните характеристики на хладилни агрегати и машини; радиосистема за мониторинг на енергийни характеристики на обекти; светомери.

От 2010 год. притежава Сертификат ISO 9001:2008  за качество при обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност.

Лица за контакти:  проф. д-р инж. Никола Калоянов, Ръководител на ЦЕА

  тел. 965 25 53