Цифрова импедансна защита ris-2

Цифровата импедансна защита RIS-2 съдържа в себе си основните елементи на една максимално токова защита на изводи в тягови подстанции за променлив ток, захранващи контактните мрежи 25kV/50Hz на електрифициран ж.п. транспорт. Основното й предназначение е да осигури чувствителност и селективност на изключванията на изводите към контактната мрежа, при случаи с токове на късо съединение по-малки от максималните работни токове на локомотивите. При големи токове на късо съединение импедансното реле работи като токова отсечка и изключва извода без закъснение.

     Функции на RIS-2:

  •      чувствителност към минималния импеданс на контактната мрежа на две зони;
  •     чувствителност към ъглово дефазиране между напрежение и ток в четири зони;
  •      непрекъснат контрол за наличие както на напрежение от измервателния трансформатор, така и на захранващо напрежение;
  •      реакция при отказ на прекъсвача на извода;
  •      указване на разстоянието до мястото на късо съединение;
  •      сумиране на килоампери, изключени от прекъсвача;
  •      архивиране на аварийните събития със съответните им час и дата.