Вътрешни нормативни документа

Утвърдил Ректор: проф. д-р инж. К. ВЕСЕЛИНОВ

П Р А В И Л А 
за съвместната работа 

между Технически университет - София – собственик 
и “ Технически университет – София – Технологии “ ЕООД 
/ по нататък Дружество / – собственост на ТУ – София

Основните правила за работа и взаимоотношенията между двете страни са уредени в Учредителния акт на Дружеството.

Настоящите Правила допълват този учредителен акт и уреждат някои конкретни въпроси на взаимоотношенията между двете страни.

  1. Дружеството е юридическо лице в структурата на ТУ – София, регистрирано по реда на Търговския закон. Дяловият капитал и имуществото на дружеството са 100% собственост на ТУ – София. Дейността на Дружеството се ръководи от Общо събрание в състав Ректора на ТУ – София и от определен от ректора Управител.
  2. Дружеството е създадено за да обслужва предмета на дейност на ТУ – София, освен обучение на студенти и докторанти. Дейността му се осъществява в рамките на структурата и чрез колективи от академичния и помощно - техническия персонал на ТУ – София. Материално - техническата база и инфраструктурата се използват в съответствие с чл. 93 и 94 на ЗВО, чл. 61 и 62, чл.83, 84 и 85 на ПУД на ТУ – София.
  3. На базата на ежегодно утвърдена от АС Схема за отчисленията от договорите на “ТУ - София - Технологии“ ЕООД Дружеството прави отчисления “ за Ректората “ и “ за факултета “. Средствата от тези отчисления се натрупват в партиди с титуляри Ректора и Декана на съответния факултет. Средствата се разходват в интерес на развитието и разширяването на научните изследвания в университета и във факултета.
  4. Ръководителите на колективи към дружеството могат да заплащат със средства от договорите разходи за телефони, а там където се отчитат и други консумативи – разходите или част от разходите за тях.
  5. Основна форма за привличане на персонала на ТУ – София за работа по договори на Дружеството е гражданският договор. По изключение за персонал на ТУ – София може да се използват формите на трудовия договор. Разрешение за сключване на такива договори дава Ректора.
  6. Командироването на служители на ТУ – София става по реда на чл. 5 на Наредбата за командировките в страната ( съгласие на Ректора ). С утвърждаване на настоящите Правила Ректорът упълномощава това съгласие да дават:
  • ръководители на катедри и служби – за персонала на звеното;
  • декани и директори – за ръководители на катедри, зам. декани и директори;
  • гл. секретар – за ръководители на служби.

Ректорът подписва за декани, директори, зам. ректори и гл. секретар.

       7.  Администрацията на фирмата използва помещенията и инфраструктурата на администрацията на НИС. Зам. ректорът по НПД урежда взаимоотношенията между двете администрации.

       8.  Назначеният по трудов договор персонал на Дружеството ползва правата и задълженията на персонала на ТУ – София – спазване на установения вътрешен ред, ползване на социалната база на университета. При назначаване на научен персонал по реда на ЗНСНЗ Ректорът определя за всеки отделен случай ФС или НС за провеждане на процедурата. Дружеството заплаща съответните разходи.

Правилата са приети от АС с Протокол № 6 от 20.04. 2005 г.